Archiwum: 2011

Dwójka szachistów z klubu MKS MOS Wieliczka, toczyła boje w prestiżowych turniejach na Podkarpaciu.

W Solinie woj. Podkarpackie, w ciągu 10 dni zorganizowano dwa znaczące turnieje szachowe. Pierwszy to Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Małopolska Podkarpacie, dziewcząt i chłopców rocznik 2001-2002, trwający w dniach 27-29.05, w którym wysokie, ósme miejsce wywalczył Radosław Wilk. Radek swoim wynikiem podniósł swój dotychczasowy ranking szachisty do 1600, zdobywając III kategorię męską.

Natomiast w dniach 29.05-05.06 rozegrany został turniej „Pierwszej Szansy”, dający liderom awans do gry na Mistrzostwach Polski w 2012 roku. 9 letnia Amelia Pyzio zagwarantowała sobie prawo startu w przyszłorocznych mistrzostwach do lat 10, zajmując pierwszą lokatę wśród dziewcząt w swojej grupie wiekowej. Szachiści wieliccy uczęszczają systematycznie na zajęcia szachowe organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce.

REGULAMIN  TURNIEJU

Informacje ogólne

  1. Organizatorem turnieju jest UKS REGIS Wieliczka przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego i Miasta i Gminy Wieliczka.
  2. Uczestnikami mogą być wszyscy chętni spełniający wymóg wieku i wymogi formalne (oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych).
  3. Turniej organizowany jest 25 czerwca dla poszczególnych kategorii wiekowych

rocznik 1992 i młodsi

rocznik 1996 i młodsi

rocznik 1998 i młodsi.

Uczestnik na wniosek zawodników innego zespołu lub organizatora powinien okazać dowód ze zdjęciem poświadczający datę urodzenia np. legitymacja szkolna, karta rowerowa, paszport.

4. Miejsce rozgrywania turniejów – boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce a w razie niepogody sala Gimnazjum Wielickiego ( obowiązuje obuwie zamienne sportowe).

5. Godzina rozpoczęcia turniejów 10.00 – należy zjawić się minimum 15 min wcześniej.

Przepisy gry

1.        Każda gra odbywa się na boisku o wymiarach 10 x 9 na jedną tablicę. Linia łukowa, odległa od pionowej osi symetrii tablicy o 6 m. dzieli boisko na strefę rzutów za 1pkt (wewnątrz linii)  i strefę rzutów za 2pkt (na zewnątrz). Rzuty osobiste wykonuje się z  punktu odległego od pionowej osi symetrii o 4 m.

2.        Każda drużyna składa się z 3 zawodników i 1 rezerwowego , uprzednio zgłoszonych do turnieju na karcie zgłoszenia drużyny i zakwalifikowanych do gier posiadająca jednolity strój pod opieką osoby pełnoletniej.

3.        Każdy mecz trwa 15 min.  niezatrzymywanego  czasu  lub do zdobycia 16 punktów przez drużynę.

Jeżeli wynik jest remisowy następuje dogrywka do jednego kosza (o przyznaniu piłki decyduje losowanie monetą zarówno w dogrywce jak i na początku spotkania).

4.        Każda gra musi rozpoczynać się z udziałem 2 drużyn 3 osobowych (uprzednio zgłoszonych do turnieju). Drużyna może kończyć mecz w składzie 2 osobowym.

5.        W meczach zawodnicy sędziują sobie sami a w kwestiach spornych decyduje sędzia mierzący czas i liczący punkty.

6.        Rozgrywki w poszczególnych kategoriach odbywać się będą w różnych systemach w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

7.        Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry nie zgłoszonych uprzednio na „ karcie ” zawodnika lub danych niezgodnych z prawdą.

8.        Każdemu zespołowi przysługuje jeden czas 30 s. Wzięcie czasu zatrzymuje czas gry.

9.        Liczba zmian jest nieograniczona lecz może być wykonana tylko podczas przerwy w grze lub po zdobyciu punktów.

10.    Po każdym zdobytym koszu drużyna przeciwna zaczyna od wybicia piłki z końca boiska.

11.    Rozgrzewka dla obu drużyn trwa 5 min. i odbywa się przed meczem na tym samym boisku. Tylko osoby uczestniczące w turnieju ( w danym meczu ) mogą przebywać na boisku.

12.    Kapitan zespołu jest upoważniony,  jako jedyny z drużyny,  do występowania w jej imieniu we wszelkich sprawach i sporach,  jak również do podejmowania decyzji.

13.    W momencie ponowienia gry spór,  który ją przerwał,  uważa się za niebyły.

14.    Należy dążyć do polubownego załatwienia sporów. W przypadku braku polubownej decyzji sędzia wydaje werdykt ostateczny. Rozstrzyganie sporów nie powoduje wstrzymania odliczania czasu czystej gry , ale werdykt ostateczny jest zaliczany do ostatecznego wyniku gry.

15.    Rzut monetą na początku meczu decyduje,  która drużyna rozpoczyna grę posiadając piłkę w ustawieniu na zewnątrz linii 6 m.

16.    Niedozwolone jest zdobywanie punktów poprzez wyskok i wkładanie piłki do kosza

17.    Faule zgłaszane są przez grających. Złośliwy faul – decyduje sędzia wg. własnego uznania – jest karany rzutem osobistym za 1 pkt. i przyznaniem piłki po rzucie drużynie poszkodowanej faulem.

18.    2 złośliwe faule tego samego zawodnika w 1 meczu powodują usuniecie tego zawodnika z gry w danym meczu.

19.    Podczas zdobycia punktów wraz z złośliwym faulem,  zawodnik nie wykonuje rzutu dodatkowego z linii 4 m.

20.    Po faulach zwykłych następuje przyznanie piłki drużynie przeciwnej.

21.    Jakakolwiek zmiana posiadania piłki w czasie gry musi obowiązkowo powodować wprowadzenie piłki poza linie 6 m. (wyjątek stanowi tzw przechwyt).

22.    Po niecelnym rzucie z gry tylko ta drużyna , która była w posiadaniu piłki może dobijać piłkę do kosza. Drużyna przeciwna musi wyprowadzić piłkę do strefy neutralnej na zewnątrz linii 6 m).

23.    Brutalność w grze lub złe zachowanie zawodników danej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia drużyny z turnieju na podstawie decyzji sędziego głównego.

24.    Wszelkie łamanie zasad gry prowadzi do utraty piłki na rzecz drużyny przeciwnej.

25.    Ceremonia nagradzania następuje zaraz po zakończeniu turnieju.

26.    Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie przed turniejami, o których ma obowiązek poinformować przed rozpoczęciem gier turniejowych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia klub UKS REGIS Wieliczka przyjmuje w formie elektronicznej faxem lub telefonicznie do dnia poprzedzającego zawody lub w dniu zawodów na pół godziny przed turniejem w przypadku wolnych miejsc  (organizator zastrzega sobie ograniczenie ilości drużyn do 24 zespołów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).

W każdym turnieju pierwsze zespoły otrzymają atrakcyjne nagrody natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe koszulki W turnieju można brać udział wyłącznie po podpisaniu deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika oraz wypełnionej karty uczestnictwa w turnieju.

Zgłoszenia :

UKS REGIS WIELICZKA

Tel/fax 12 288 19 29

mail mos@powiatwielicki.pl

Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych można zasięgnąć pod nr Tel. 509519628

Załączniki:

  1. Oświadczenie Rodziców
  2. Zgłoszenie drużyny

Małopolskie Turnieje Streetballu

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

ZAWODNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W TURNIEJU

Jako rodzic/opiekun prawny zawodnika uczestniczącego w  Wielickim Turnieju Streetbalu oświadczam, że znane są mi warunki uczestnictwa oraz zasady jego rozgrywania. Po zapoznaniu się z nimi wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka / podopiecznego, który nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu imprezie.

Oświadczam, że zrzekam się roszczeń ubezpieczeniowych z tytułu ewentualnego uszkodzenia ciała powstałego w czasie gry w turnieju.

NAZWA DRUŻYNY………………………………………………………………………………………….

1.  ……………………………………………………………       ……………………………………….                                                                                                                                                                 ……………………..

imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego                 numer dowodu osobistego               podpis

2.  ……………………………………………………………       ……………………………………….                                                                                                                                                                  …………………….

imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego                 numer dowodu osobistego                podpis

3.  ……………………………………………………………       ……………………………………….                                                                                                                                                                   …………………….

imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego                 numer dowodu osobistego                podpis

4.  ……………………………………………………………       ……………………………………….                                                                                                                                                                   …………………….

imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego                 numer dowodu osobistego                podpis

Małopolskie Turnieje Streetballu

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO TURNIEJU

NAZWA DRUŻYNY……………………………………………………………………………………..

  1. …………………………………………………………………            …………………………

imię, nazwisko                                                                               data urodzenia

…………………………..        ……………………….

telefon                                    podpis

2. ………………………………………………………………….            …………………………

imię, nazwisko                                                                                 data urodzenia

………………………….          ……………………….

telefon                                     podpis

3. …………………………………………………………………..            …………………………

imię, nazwisko                                                                                  data urodzenia

………………………….          ……………………….

telefon                                    podpis

4. …………………………………………………………………..            …………………………

imię, nazwisko                                                                                   data urodzenia

………………………….          ……………………….

telefon                                     podpis

Opiekun  ………………………………………………………………………          ………………………….

imię, nazwisko                                                                                                          data urodzenia

………………………………                ………………………….

telefon                                                podpis

Własnoręcznym podpisem poświadczam, że znane mi są  warunki uczestnictwa w turnieju, akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulamin turnieju.

Oświadczam, że jestem zdrowy i mogę uczestniczyć w turnieju koszykówki ulicznej,  który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2011.

Oświadczam, że zrzekam się roszczeń ubezpieczeniowych z tytułu ewentualnego uszkodzenia ciała powstałego w czasie gry w turnieju.

05 czerwca 2011r. w Myślenicach odbył się ostatni turniej szachowy z cyklu Orlen Budonaft Grand Prix powiatu myślenickiego: „Szachy niedzielą”. Już trzeci raz szachiści rywalizowali ze sobą w pięciu grupach wiekowych systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Również przedstawiciele MKS MOS Wieliczka zaznaczyli  w Myślenicach swoją obecność i zaprezentowali umiejętności szachowe – zwłaszcza w najmłodszej grupie wiekowej (urodzeni w 2004 i młodsi), gdzie Wiktor Salawa zajął III miejsce, a w klasyfikacji ogólnej po całym cyklu turniejów miejsce II, Florian Wrona ukończył turniej na V miejscu, a cały cykl na 9 pozycji.  W grupie B (urodzeni 2001 i młodsi) MKS MOS Wieliczka reprezentowała tylko jedna przedstawicielka Zuzanna Salawa, która ukończyła turniej na 20 pozycji, a cały cykl na 21 miejscu. W kolejnej grupie wiekowej (1998 i młodsi) przedstawiciele MKS MOS Wieliczka zajęli następujące pozycje: miejsce 14 -  Tomasz Szybowski (w całym cyklu miejsce 11) ,  miejsce 15 – Artur Kalemba (w całym cyklu pozycja 15), a miejsce 16 – Jan Szybowski, po całym cyklu turniejów zajął 12 pozycję.

W grupie D (urodzeni w 1995 i młodsi) i w grupie Open niestety zabrakło przedstawicieli wielickiego klubu. Główny arbiter turnieju – Stanisław Cichorz sędziował tym razem aż 115 osobom, które lubią grać w szachy. Organizatorzy, w imieniu własnym i głównego Sponsora, serdecznie zapraszają pasjonatów szachów do Myślenic w przyszłym roku. Uczestnicy turnieju z Wieliczki są szkoleni na zajęciach sportowych sekcji szachowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  w Wieliczce.

Jan-Krzysztof Duda zawodnik klubu MKS MOS Wieliczka, w Polskim Związku Szachowym w Warszawie otrzymał nominację do pracy w zespole najzdolniejszych polskich młodych szachistów. Długofalowy program rozpoczyna się 1 lipca 2011 a głównym sponsorem jest globalny dostawca rozwiązań IT – krakowska firma Comarch, kierowana przez Profesora Janusza Filipiaka. Gratulujemy!

Więcej informacji na stronach internetowych:

http://www.pzszach.org.pl/index.php?idm2=39&idn=1299

http://sztukakadru.pl/galerie/PZSZACH/#PZSZACH-152.jpg

http://www.pzszach.org.pl/index.php?idm2=39&idn=1270

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ LICEALIADY

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

WIELICZKA 2011

1. ORGANIZATORZY:

- Powiat Wielicki

- Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie

- Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce

- MOS Wieliczka

- Stowarzyszenie Absolwentów LO w Wieliczce

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Finał Ogólnopolskiej Licealiady odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2011 r. (piątek-niedziela) w Wieliczce, w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 15.

3. UCZESTNICY

Prawo startu posiadają szkoły, które zwyciężyły w Wojewódzkiej Licealiadzie w danym województwie lub w przypadku braku zgłoszenia w ich zastępstwie wicemistrzowie.

W zawodach biorą udział zawodniczki z jednej szkoły ponadgimnazjalnej, urodzone w 1991 r. i młodsze, które rozpoczęły naukę w danej szkole nie później niż 10 października 2010 r.

Każdy uczestnik zawodów musi posiadać aktualną legitymację szkolną.

Zespół składa się z 12 zawodniczek oraz dwóch opiekunów i kierowcy (max 15 osób).

Każda drużyna powinna posiadać własne piłki do rozgrzewki i jednolity strój sportowy.

4. PROGRAM ZAWODÓW

W zawodach weźmie udział maksymalnie 16 zespołów podzielonych na grupy w zależności od liczby zgłoszeń, tak by przeprowadzić mecze eliminacyjne, półfinałowe i finałowe o ustalenie poszczególnych miejsc.

piątek

godz. 9.15 – 9.45 odprawa techniczna, weryfikacja drużyn

godz.10.00 – oficjalne otwarcie zawodów

godz. 11.00 – 17.30  rozgrywki grupowe

sobota

godz. 9.30 – 15.00 rozgrywki grupowe

godz. 16.00 – 19.00 gry półfinałowe

Niedziela

od godz. 9.30 mecze o miejsca IX – XII

godz. 11.00 mecze o miejsca V – VIII

godz. 12.30 mecz o miejsce III

godz. 14.00 mecz finałowy

ok. godz. 15. 00 oficjalne zakończenie zawodów.