RSS
A A A
SmodBIP

Nabór na stanowisko księgowej

01.12.2016

I. WYMIAR ETATU

1/4 etatu
II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

1. Sporządzanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowników, rozliczeniami
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, w szczególności:
a) sporządzanie list płac pracowników MOS oraz rozliczanie wynagrodzenia i wypłacanie świadczeń,
b) prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków
z ubezpieczenia społecznego,
c) obliczanie i wypłacanie świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa, o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
d) ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz fundusz pracy,
e) sporządzanie i przekazuje do ZUS odpowiednich raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych,
f) obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
g) sporządzanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego zbiorczych deklaracji o pobranych zaliczkach podatkowych,
h) sporządzanie imiennych rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla podatników i Urzędu Skarbowego.
2. Przygotowanie materiałów w zakresie wynagrodzeń do celów emerytalnych i rentowych.
3. Prowadzenie kartotek pożyczek mieszkaniowych.
4. Opracowywanie materiałów statystycznych dotyczących spraw płacowych.
5. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowników szkoły.
6. Współudział przy opracowywaniu planów finansowych.
7. Współudział przy sporządzaniu sprawozdań finansowo-księgowych.
8. Wykonywanie innych zadań wskazanych przez Dyrektora wynikających z przepisów prawa.

III. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

Spełnienie jednego z poniższych warunków.
1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

IV. WYMAGANIA

Wymagania niezbędne :
1. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. obywatelstwo polskie,
4. znajomość ustawy o finansach publicznych,
5. znajomość przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
6. znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7. biegła obsługa programów Microsoft i specjalistycznych programów księgowych i płacowych.

Wymagania dodatkowe:
1. bardzo dobra znajomość komputera w tym programów Word i Exel,
2. umiejętność analitycznego myślenia,
3. umiejętność korzystania z przepisów prawa,
4. dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków ,
5. dobra organizacja pracy,
6. umiejętność pracy w zespole,
7. komunikatywność,
8. odpowiedzialność i kreatywność.
V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. CV
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4. kserokopie świadectw pracy,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie, od osoby której zostanie przedstawiona propozycja pracy kserokopia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z 2015 r. poz. 1045, 1220).

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w biurze Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce ul. Marii Konopnickiej 13/5 w terminie do dnia 12.12.2016r. (uznajemy datę wpływu) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce” w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP MOS oraz na tablicy informacyjnej w biurze MOS w Wieliczce.

Opublikował: Katarzyna Jędral
Publikacja dnia: 01.12.2016

Dokument oglądany razy: 1712
« inne aktualności