RSS
A A A
SmodBIP

Nabór na stanowisko głównej księgowej

01.12.2016

I. WYMIAR ETATU

1/4 etatu
II. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

1. Prowadzenie rachunkowości MOS zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości, polegającej na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
a) właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych pod kątem ich zgodności z planami finansowymi i zaangażowaniem oraz ochronę mienia będącego w posiadaniu MOS,
b) bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości oraz terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz, w sposób umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
c) sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych z dokładnością do rozdziału i paragrafu oraz bilansu rocznego,
d) terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone w jednostkach mienie,
e) wycenę aktywów i pasywów, rzetelne ustalenie wyniku finansowego
z zachowaniem przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości i finansach publicznych,
f) prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użycia komputera i profesjonalnych programów, w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu w sposób zapewniający:
a) prawidłowość umów zawieranych przez jednostki pod względem finansowym,
b) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
c) rzetelne uzgadnianie sald, terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
d) prawidłowy obieg dokumentów i dyspozycji rodzących konkretne skutki finansowo – ekonomiczne,
e) przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z uwzględnieniem reguły uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
3. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w sposób zapewniający:
a) wykonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów przedkładanych do księgowania w powiązaniu ich z planami finansowymi, zaangażowaniem oraz zasadami gospodarności i celowości oraz właściwym gospodarowaniem powierzonym mieniem,
b) przeciwdziałanie przypadkom naruszania przepisów o dyscyplinie finansów publicznych,
c) wykonywanie bieżącej kontroli operacji gospodarczych i finansowych jednostek stanowiących przedmiot księgowań.
4. Opracowywanie wspólnie z Dyrektorem MOS planów finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu oraz analizy okresowe z wykorzystania środków
i prognozowanych zmian w roku budżetowym,
5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora MOS dotyczących zasad polityki rachunkowości, m.in. zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, instrukcji kontroli wewnętrznej i innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania jednostki.
6. Wykonywanie innych zadań wskazanych przez Dyrektora MOS wynikających z przepisów prawa.

III. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

Spełnienie jednego z poniższych warunków.
1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
3. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
4. Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. WYMAGANIA

Wymagania niezbędne :
1. niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. obywatelstwo polskie,
4. znajomość ustawy o finansach publicznych,
5. znajomość przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
6. znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
7. biegła obsługa programów Microsoft i specjalistycznych programów księgowych i płacowych.

Wymagania dodatkowe:
1. bardzo dobra znajomość komputera w tym programów Word i Exel,
2. umiejętność analitycznego myślenia,
3. umiejętność korzystania z przepisów prawa,
4. dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków ,
5. dobra organizacja pracy,
6. umiejętność pracy w zespole,
7. komunikatywność,
8. odpowiedzialność i kreatywność.
V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. CV
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4. kserokopie świadectw pracy,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
7. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie, od osoby której zostanie przedstawiona propozycja pracy kserokopia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z 2015 r. poz. 1045, 1220).

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy składać w biurze Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce ul. Marii Konopnickiej 13/5 w terminie do dnia 12.12.2016r. (uznajemy datę wpływu) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównej księgowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce” w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty, które nie wpłynęły w określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP MOS oraz na tablicy informacyjnej w biurze MOS w Wieliczce.


Opublikował: Katarzyna Jędral
Publikacja dnia: 01.12.2016

Dokument oglądany razy: 1666
« inne aktualności