RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana podstawy prawnej

Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce

Tekst ujednolicony

STATUT

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zmianami);
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm);
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 marca 2005 r. Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 52 poz.466 w sprawie ramowych statutów placówek publicznych(Dz.U. z dnia 30 marca 2005 r.) załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2011.109.631).

Rozdział 1
Nazwa placówki, organy

§ 1


Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce zwany dalej Ośrodkiem jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Określone zadania Ośrodek realizuje w skali powiatowej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

§ 2


Siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce znajduje się w Wieliczce przy ul. Marii Konopnickiej 13/5.

§ 3


Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest jednostką budżetową. Ośrodek zatrudnia pracowników do prowadzenia obsługi finansowo-księgowej.

§ 4


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 5


Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Wielicki.

§ 6


1. Ustalona nazwa jest używana przez Ośrodek w pełnym brzmieniu na pieczątkach i stemplach.
2. W pozostałych sytuacjach może być używany również czytelny skrót nazwy MOS Wieliczka.


Rozdział 2
Cele, zadania i formy działania

§ 7


Celem działalności Ośrodka jest:
1. Kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań oraz umiejętności w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz obowiązków wobec rodziny.
2. Dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie sprawności fizycznej uczestników.
3. Rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.
4. Szeroko pojęta działalność sportowo-rekreacyjna.
5. Integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk i zagrożonych patologiami.
6. Tworzenie płaszczyzny wymiany i współpracy międzynarodowej dzieci i młodzieży.
7. Tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego, zdrowego spędzania wolnego czasu.

§ 8


Cele, o których mowa w § 7 Ośrodek realizuje przez:
1. Bezpośrednią działalność dydaktyczno-wychowawczą z uczestnikami zajęć.
2. Organizowanie form wypoczynku śródrocznego i wakacyjnego.
3. Otwarte imprezy jak: zawody, turnieje powiatowe i inne o charakterze sportowym.
4. Organizowanie wymiany doświadczeń i współpraca z pokrewnymi placówkami, instytucjami i organizacjami.
5. Współpracę ze szkołami, uczelniami, placówkami kulturalnymi, organizacjami sportowymi oraz samorządowymi i organami administracji.
6. Współpracę z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki.

§ 9


Zadaniem Ośrodka jest:
1. Realizacja celów statutowych Ośrodka.
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników zajęć przygotowując ich do aktywnego uczestnictwa w sporcie.
3. Pogłębianie i poszerzanie umiejętności i wiedzy wykraczającej poza szkolny program z zakresu kultury fizycznej.
4. Kształtowanie pożądanych postaw wobec kultury fizycznej.
5. Stworzenie możliwości podnoszenia sprawności fizycznej oraz uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.
6. Prowadzenie i organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi fizycznemu uczestników.
7. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności aktywnego wypoczynku.
8. Promowanie zdrowego stylu życia.
9. Prowadzenie rywalizacji szkół na szczeblu powiatowym w małopolskim systemie współzawodnictwa sportowego w ramach SZS w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych.
10. Organizowanie imprez sportowych i turniejów na terenie powiatu.
11. Wspieranie szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie kultury fizycznej i zdrowotnej.
12. Współudział we współpracy międzynarodowej i edukacja do integracji europejskiej.

§ 10


Formy działania:
1. Realizowanie procesu wychowania uczestników zajęć poprzez współpracę z rodzicami i opiekunami.
2. Współpraca z instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze i opiekuńcze oraz środowiskiem lokalnym.
3. Przestrzeganie zasad bhp na organizowanych zajęciach i imprezach sportowych.
4. Systematyczne zajęcia stałe w grupach zaawansowanych.
5. Zajęcia rekreacyjne w placówkach na terenie Powiatu.
6. Organizacja zawodów i imprez sportowych powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.
7. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 3
Organizacja Ośrodka

§ 11


1. Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest grupa ćwiczebna. Grupy ćwiczebne tworzą sekcje.
2. Na organizowane zajęcia w Ośrodku prowadzona jest rekrutacja. Rekrutację prowadzi się zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego uzgodnionymi z organem prowadzącym.

§ 12


1. Grupę ćwiczebną, jako stałą formę zajęć tworzy się, dla co najmniej 12 uczestników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę uczestników zajęć.
2. Godzina zajęć trwa 45 minut.
3. Zajęcia okazjonalne wynikające z potrzeb środowiska (m.in. imprezy sportowe) prowadzone są okresowo lub okazjonalnie.

§ 13


1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez przepisy prawa.
2. Arkusz organizacyjny Ośrodka po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący.
3. W arkuszu organizacji ośrodka określa się w szczególności:
1) liczbę pracowników Ośrodka, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
2) ogólną liczbę godzin dydaktycznych,
3) etaty administracji i obsługi,
4) wykształcenie zatrudnionych pracowników,
5) staż pracy,
6) stopień awansu zawodowego,
7) staż na stopnie awansu zawodowego.
4. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku szkolnego.
5. Godziny pracy nauczycieli są dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
6. Zmiany dotyczące arkusza organizacyjnego dokonuje się poprzez aneks arkusza zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną i organ prowadzący.

§ 14


W działalności Ośrodka (zawody, zajęcia), mogą pomagać wolontariusze.

§ 15


Organizacje zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć Ośrodka.

§ 16


1. Ośrodek zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 17


1. Do zadań nauczycieli należy szczególnie:

a) kształtowanie, ujawnianie i rozwijanie sportowych zainteresowań wychowanków,
b) stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach sportu,
c) pogłębianie i rozszerzania własnej wiedzy,
d) prawidłowe dokumentowanie prowadzonych zajęć (dzienniki zajęć),
e) rzetelne realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
f) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z rozkładem zajęć, pomoc w przygotowaniu imprez sportowych organizowanych przez Ośrodek na terenie Powiatu Wielickiego,
2. Nauczyciel zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć oraz realizowania zarządzeń Dyrektora.
3. Nauczyciel ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków podczas zajęć i przestrzegać zasad bhp.
4. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za nie wypełnianie zadań wynikających z przydziału czynności, regulaminów i statutu placówki.

§18


Pracownicy pedagogiczni realizują zadania Ośrodka poprzez:
1. Organizowanie grup ćwiczebnych w sekcjach Ośrodka.
2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach.
3. Zapewnienie uczestnikom wybitnie uzdolnionym możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych.
4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych, i zajęć rekreacyjnych.
5. Organizację wypoczynku w okresie wolnym od nauki.
6. Rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku.
7. Współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki.
8. Współpracę ze szkołami i instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze i opiekuńcze oraz środowiskiem lokalnym.

Rozdział 4
Uczestnicy Ośrodka

§ 19


1. Uczestnikami Ośrodka mogą być dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym oraz młodzież.
2. Obecność uczestników stałych zajęć podlega kontroli.
3. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek jest dobrowolne.
4. Do uczestnictwa w zajęciach wymagane jest złożenie „Wniosku Rodzica /Opiekuna o przyjecie kandydata na zajęcia sportowe organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce” zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego.
5. O przyjęciu uczestnika na zajęcia decyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.
6. W zaawansowanych grupach ćwiczebnych startujących w ligach związkowych wskazane są regularne badania i karty zdrowia.
7. O udziale osób pełnoletnich w zajęciach decyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.
8. skreślony.


§ 20


Uczestnik zajęć organizowanych przez Ośrodek ma prawo do:
1) opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacja oraz innymi przejawami patologii społecznej,
2) poszanowanie godności osobistej,
3) respektowanie praw dziecka,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny swoich postępów,
6) korzystania ze sprzętu sportowego Ośrodka,
7) zrezygnować z zajęć w każdym czasie i zgłosić ten fakt nauczycielowi, natomiast, jeśli nieobecność uczestnika zajęć trwa powyżej 2 miesięcy bez podania przyczyny uczestnik zajęć zostaje skreślony.


§ 21


1. W zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki Ośrodek zapewnia:
a) Wszechstronną pomoc w zakresie zwalczania zjawisk patologicznych.
b) Propagowanie wiedzy o szkodliwości współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.
c) Pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
d) Opiekę i bezpieczeństwo podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych
i nadobowiązkowych. Uczniowie w czasie trwania tych zajęć przebywają pod stałą
opieką prowadzących dane zajęcia.
2. Opracowane są regulaminy korzystania z pomieszczeń, sal gimnastycznych, w których prowadzone są zajęcia pracowników.
3. Na terenie Ośrodka podczas wycieczek, biwaków, rajdów, zawodów sportowych oraz innych imprez obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i powodujących uzależnienie.
4. Zabronione jest posiadanie, odstępowanie i nakłanianie innych do używania
wymienionych w pkt.3 środków. Zakaz ten dotyczy wszystkich członków społeczności
placówki.

§ 22


Każdy uczestnik zajęć organizowanych przez Ośrodek ma obowiązek:
1) dbać o dobre imię Ośrodka,
2) dążyć do realizacji celów określonych wspólnie z nauczycielem-instruktorem,
3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników Ośrodka,
5) dbać o własne zdrowie i sprawność fizyczną oraz higienę osobistą,
6) dbać o wspólne dobro Ośrodka i porządek w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia.


§ 23

Za systematyczne uczestnictwo w zajęciach, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia sportowe uczestnik może otrzymać wyróżnienie i nagrody:
1) pochwałę nauczyciela wobec grupy,
2) pochwałę dyrektora wobec rodziców i opiekunów,
3) nagrodę rzeczową.

§ 24


Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów Ośrodka uczestnik może być ukarany:
1) upomnieniem nauczyciela,
2) zawieszeniem prawa do czasowego udziału w zajęciach,
3) nagana dyrektora placówki,
4) wykluczeniem uczestnika z zajęć (za nagminne łamanie obowiązków uczestnika oraz gdy zagraża bezpieczeństwu innych uczestników zajęć, demoralizuje uczestników zajęć).

§ 25


1. Dyrekcja Ośrodka powiadamia rodziców/opiekunów o zastosowaniu kary w przypadku czasowego zawieszenia, nagany dyrektora lub wykluczenia uczestnika z zajęć.
2. Uczestnik, jego rodzice/opiekunowie mają prawo do odwołania się od kary, do Dyrektora Ośrodka, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.
3. Tryby odwoławcze od kar nałożonych na uczestnika zajęć:
1) uczestnik zajęć może odwołać się od upomnienia nauczyciela do dyrektora placówki w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji, odwołanie dyrektor rozpatruje w terminie 7 dni,
2) rodzice/opiekunowie mogą odwołać się pisemnie od czasowego zawieszenia w zajęciach do dyrektora placówki w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji, odwołanie dyrektor rozpatruje w terminie 7 dni,
3) rodzice/opiekunowie mają prawo odwołać się pisemnie od nagany dyrektora w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji, odwołanie dyrektor rozpatruje w terminie 7 dni, od decyzji dyrektora, rodzice mają prawo odwołać się do organu nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji dyrektora,
4) o wykluczeniu z zajęć decyduje Rada Pedagogiczna, rodzice/opiekunowie mają prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji rady pedagogicznej w terminie 7 dni od powiadomienia o decyzji Rady Pedagogicznej do dyrektora placówki, który ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni. Od decyzji dyrektora rodzice/opiekunowie mają prawo odwołania się do organu nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi.
4. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka.
a) Złożenie skargi przez dziecko, rodziców lub opiekunów dziecka może odbywać się
w formie pisemnej lub ustnej, skierowanej do nauczyciela lub dyrektora placówki.
b) Niezwłocznie po przyjęciu skargi nauczyciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi placówki.
c) Dyrektor niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa, podejmuje czynności wyjaśniające.
d) Rodzic lub opiekun dziecka ma także prawo do złożenia skargi w formie pisemnej
lub ustnej, do organu nadzoru pedagogicznego.

Rozdział 5
Zarządzanie i kierowanie Ośrodkiem

§ 26


Organami Ośrodka są:
1. Dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.

§ 27


Pracami Ośrodka kieruje dyrektor przy udziale Rady Pedagogicznej z zachowaniem jej uprawnień wynikających z przepisów prawa.

§ 28


1. Dyrektor Ośrodka zarządza placówką i reprezentuje ją na zewnątrz.
Dyrektor w szczególności odpowiada bezpośrednio za:
1) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej,
2) opracowanie rocznych planów finansowych Ośrodka i ich zatwierdzenie w obowiązującym terminie,
3) realizację planów pracy ośrodka,
4) organizację pracy Rady Pedagogicznej,
5) właściwą organizację całości pracy Ośrodka,
6) politykę kadrową ośrodka stosownie do obowiązujących przepisów,
7) reprezentowanie placówki na zewnątrz,
8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
9) zapewnienie bezpieczeństwa.
2. Dyrektor jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz ośrodka, do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji ośrodka, zgodnie z rocznym planem finansowym.
3. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
4. Jest kierownikiem zakładu, pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
5. W szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka,
2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka,
3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka,
4) powołania zastępcy dyrektora,
5) przydziału czynności dla pracowników Ośrodka.
6. Sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności.
7. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mienie placówki.
8. Dyrektor podlega nadzorowi organu prowadzącego placówkę, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
9. Zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.
10. Dyrektor placówki, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze.

§ 29
1. Do samodzielnego występowania i podejmowania zobowiązań w imieniu Ośrodka uprawniony jest dyrektor, jego zastępcy oraz pełnomocnicy dyrektora Ośrodka działając w granicach uprawnień.
2. Pełnomocników ustanawia i odwołuje dyrektor w formie pisemnej.

§ 30
1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka.
2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,
2) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka.
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Ośrodka.
4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Ośrodka a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski dyrektora Ośrodka o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje przyznawania nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dyrektor wstrzymuje wykonywanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący placówkę oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Ośrodek uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy organu prowadzącego Ośrodek, dyrektora oraz na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzenia Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.
9. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni przez dyrektora goście.
10. Zobowiązuje się zaproszonych gości do przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej.

§ 31
1. Rada rodziców działa stanowiąc reprezentacje rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane przez Ośrodek.
2. W skład rady rodziców wchodzi, co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków Ośrodka.
3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem MOS.
5. Rada rodziców:
1) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny Ośrodka,
2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
3) opiniuje projekt planu finansowego Ośrodka.
6. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Ośrodka.
7. W celu wspierania działalności statutowej Ośrodka, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców oraz innych źródeł.
8. Zasady wydatkowanie funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 4.

§ 32
1. Dyrektor jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i konfliktów pomiędzy organami Ośrodka powołując zespół mediacyjny w składzie: dyrektor i przedstawiciele wszystkich stron konfliktu, który ma rozwiązać problem.
2. Przy nie rozstrzygnięciu mediacyjnym decyzje podejmuje dyrektor.
3. Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora do organu wyższego rzędu zgodnie z trybem postępowania administracyjnego.
4. W przypadku gdy stroną konfliktu jest dyrektor sprawa przekazywana jest do organu wyższego zgodnie z trybem postępowania administracyjnego.

Rozdział 6
Sposoby finansowania działalności Ośrodka

§ 33


1. Podstawowym źródłem finansowania jest dotacja budżetowa.
2. skreślony.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 34


1. Ośrodek może posiadać własne obiekty sportowe i turystyczne lub obiekty wynajęte o właściwych warunkach sanitarno-higienicznych.
2. Ośrodek może ubiegać się o nadanie imienia.
3. Ośrodek może posiadać własny sztandar, gołdo oraz ceremoniał.
4. Ośrodek może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez organ prowadzący.
5. Ośrodek może posiadać własny zastrzeżony znak firmowy.
6. Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35


Ośrodek współpracuje z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej w szczególności z Międzyszkolnym Klubem Sportowym przy MOS w Wieliczce, samorządami terytorialnymi na terenie Powiatu Wielickiego. Ośrodek współpracuje z wszystkimi szczeblami organizacyjnymi Szkolnego Związku Sportowego.

§ 36


1. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz wydane na jej podstawie akty prawne.


§ 37


Niniejszy statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej MOS w dniu 27.08.2009 r. ze zmianami w dniu 10.02.2010 r. i zmianami podstawy prawnej z dnia 29.04.2013 r., ze zmianami w dniu 15.09.2015 r., ze zmianami z dnia 27.04.2016 r. ze zmianami z dnia 26 stycznia 2017 r.Opublikował: Katarzyna Jędral
Publikacja dnia: 06.02.2017
Podpisał: Katarzyna Jędral
Dokument z dnia: 14.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 840