RSS
A A A
SmodBIP

Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce

Tekst ujednolicony

STATUT

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198 i 2203).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 59,poz. 949).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 marca 2005 r. Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 52 poz.466 w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z dnia 30 marca 2005 r.) załącznik nr 1 do rozporządzenia.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2011.109.631).

Artykuł 1
Nazwa i typ Ośrodka

§ 1
1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce zwany dalej Ośrodkiem jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, wychowania pozaszkolnego działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Określone zadania realizuje w skali powiatowej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
2. Przedmiotem działalności Ośrodka jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie szkolenia sportowego w sekcjach sportowych umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacja czasu wolnego, a także organizacja powiatowych eliminacji szkolnych Powiatu Wielickiego w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
3. Ośrodek podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczestnikowi zajęć warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy Ośrodka i rozwoju organizacyjnego.

§ 2
Siedziba Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce znajduje się w Wieliczce przy ul. Marii Konopnickiej 13/5.

§ 3
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest jednostką budżetową.

§ 4
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 5
Organem prowadzącym jest Powiat Wielicki. Siedzibą Powiatu Wielickiego jest budynek przy ul. Dembowskiego 2 w Wieliczce.

§ 6
1. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu na pieczątkach i stemplach.
2. W pozostałych sytuacjach może być używany również czytelny skrót nazwy MOS Wieliczka.
3. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce;
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce;
3) uczestnikach – należy przez to rozumieć uczestników zajęć Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Wieliczki;
6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty;
ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2198 i 2203);
7) Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,poz. 949);
8) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce;
9) Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć radę rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce.

Artykuł 2
Cele i zadania Ośrodka

§ 7
1. Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa oświatowego i ustawy o systemie oświaty, a także zadania wynikające z przepisów wykonawczych do tych ustaw.
2. Ośrodek realizuje działalność przez:
1) zestaw programów szkolenia sportowego. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi programy szkolenia sportowego dla danych sekcji sportowych;
2) program wychowawczo-profilaktyczny.
3. Zestaw programów szkolenia sportowego i program wychowawczo-profilaktyczny tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania organizowanych zajęć sportowych.
4. Program wychowawczo-profilaktyczny Ośrodka obejmuje:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczestników zajęć;
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczestników zajęć.
5. Program wychowawczo- profilaktyczny Ośrodka uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Celem działalności Ośrodka jest:
1) kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań oraz umiejętności w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz obowiązków wobec rodziny;
2) dbałość o prawidłowy rozwój i podnoszenie sprawności fizycznej uczestników;
3) rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania wybranej dyscypliny sportowej;
4) szeroko pojęta działalność sportowo-rekreacyjna;
5) integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk i zagrożonych patologiami;
6) tworzenie płaszczyzny wymiany i współpracy międzynarodowej dzieci i młodzieży;
7) tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego, zdrowego spędzania wolnego czasu.

§ 8
Cele, o których mowa w § 7 Ośrodek realizuje przez:
1) bezpośrednią działalność dydaktyczno-wychowawczą z uczestnikami;
2) organizowanie form wypoczynku śródrocznego i wakacyjnego;
3) otwarte imprezy jak: zawody, turnieje powiatowe i inne o charakterze sportowym;
4) organizowanie wymiany doświadczeń i współpraca z pokrewnymi placówkami, stowarzyszeniami sportowymi, instytucjami i organizacjami;
5) współpracę ze szkołami, uczelniami, placówkami kulturalnymi, organizacjami sportowymi oraz samorządowymi i organami administracji;
6) współpracę z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki.

§ 9
Zadaniem Ośrodka jest:
1) realizacja celów statutowych Ośrodka;
2) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników zajęć przygotowując ich do aktywnego uczestnictwa w sporcie;
3) pogłębianie i poszerzanie umiejętności i wiedzy wykraczającej poza szkolny program z zakresu kultury fizycznej;
4) kształtowanie pożądanych postaw wobec kultury fizycznej;
5) stworzenie możliwości podnoszenia sprawności fizycznej oraz uprawiania wybranej dyscypliny sportowej;
6) prowadzenie i organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi fizycznemu uczestników;
7) kształtowanie i rozwijanie umiejętności aktywnego wypoczynku;
8) promowanie zdrowego stylu życia;
9) prowadzenie rywalizacji szkół na szczeblu powiatowym w małopolskim systemie współzawodnictwa sportowego w ramach SZS we wszystkich typach szkół;
10) organizowanie imprez sportowych i turniejów na terenie powiatu;
11) wspieranie szkolenia nauczycieli w zakresie kultury fizycznej i zdrowotnej.
12) współudział we współpracy międzynarodowej i edukacja do integracji europejskiej.

§ 10
Formy działania:
1) realizowanie procesu wychowania uczestników zajęć poprzez współpracę z rodzicami;
2) współpraca z instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze i opiekuńcze;
3) współpraca z środowiskiem lokalnym w zakresie sportu i kultury fizycznej w szczególności ze stowarzyszeniami i związkami sportowymi, instytucjami działającymi o podobnym charakterze;
4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na organizowanych zajęciach i imprezach sportowych;
5) systematyczne zajęcia stałe w grupach zaawansowanych;
6) zajęcia rekreacyjne w placówkach na terenie Powiatu;
7) organizacja zawodów i imprez sportowych powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich;
8) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Artykuł 3
Organizacja Ośrodka

§ 11
1. Podstawową jednostką organizacyjną Ośrodka jest grupa ćwiczebna. Grupy ćwiczebne tworzą sekcje.
2. Na organizowane zajęcia w Ośrodku prowadzona jest rekrutacja. Rekrutację prowadzi się zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego uzgodnionymi z organem prowadzącym.
3. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do Ośrodka, rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisu ustawy Prawo oświatowe.

§ 12
1. Grupę ćwiczebną, jako stałą formę zajęć tworzy się, dla co najmniej 12 uczestników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę uczestników zajęć.
2. Godzina zajęć trwa 45 minut.
3. Zajęcia okazjonalne wynikające z potrzeb środowiska (m.in. imprezy sportowe) prowadzone są okresowo lub okazjonalnie.

§ 13
1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez Dyrektora w terminie ustalonym przez przepisy prawa.
2. Arkusz organizacji Ośrodka Dyrektor przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.
3. Arkusz organizacji Ośrodka zatwierdza organ prowadzący po zaciągnięciu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty.
4. Co zawiera arkusz organizacji Ośrodka określają szczegółowo odrębne przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowej organizacji Ośrodka.
5. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku szkolnego jest placówką nieferyjną.
6. Godziny pracy nauczycieli są dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
7. Zmiany dotyczące arkusza organizacyjnego dokonuje się poprzez aneks arkusza organizacji.

§ 14
W działalności Ośrodka (imprezy sportowe, zajęcia), mogą pomagać wolontariusze.

§ 15
Organizacje zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć Ośrodka ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Ośrodka z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 16
1. W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Ośrodka regulują odrębne przepisy.
3. W Ośrodku może być tworzone stanowisko Wicedyrektora na okres pełnienie stanowiska przez Dyrektora.

§ 17
1. Do zakresu zadań i odpowiedzialności Wicedyrektora należy:
1) Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności i wykonuje zadania Dyrektora z wyjątkiem tych, które w przepisach Karty Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Dyrektora;
2) przygotowanie dokumentów programowo-organizacyjnych;
3) prowadzenie zebrań Rad Pedagogicznych;
4) realizowanie planu nadzoru pedagogicznego;
5) nadzorowanie prawidłowego przebiegu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
6) nadzorowanie prac zespołów nauczycieli, komisji z wykonywania powierzonych zadań;
7) kierowanie organizacją imprez sportowych;
8) opracowywanie dokumentów w związku z nowelizacją prawa, nowych wynikających z ustaleń prawa;
9) diagnozowanie i badanie efektywności pracy – kontrola zarządcza;
10) inne bieżące zadania zlecone przez Dyrektora w zakresie działań statutowych.
2. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Ośrodka: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek;
2) wspierać każdego uczestnika w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczestników postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
6) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową;
7) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się dobrem uczestników, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej uczestników.
3. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;
2) przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych;
3) dbanie o poprawność językową uczestników;
4) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
5) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w obiektach, których prowadzone są zajęcia;
6) kontrolowanie obecności uczestników na każdych zajęciach;
7) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej.
4. Nauczyciel odpowiada za:
1) poprawność realizacji przyjętego programu zajęć;
2) jakość i wyniki pracy uczestników z prowadzonych zajęć;
3) bezpieczeństwo powierzone jego opiece uczestników.
5.Nauczyciel ma prawo do:
1) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne i innych pomocy naukowych;
2) pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie;
6. Szczegółowy przydział zadań i odpowiedzialności dla każdego pracownika opracowuje Dyrektor.
7. O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy Ośrodka zawiadamiają Dyrektora;
8. W Ośrodku zatrudnia się pracowników administracji na stanowiskach:
1) Sekretarkę;
2) Specjalistę;
3) Głównego Księgowego;
4) Księgowego.
9. Nawiązanie i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami administracji, dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych.
10. Do zakresu zadań pracowników administracji zatrudnionych w Ośrodku należy:
1) przestrzeganie zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;
2) rzetelne wykonywania zadań;
3) pełna znajomość przepisów prawa właściwego dla realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy;
4) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań;
5) przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy;
6) sumienne i staranne wypełnianie poleceń Dyrektora;
7) dbałość o powierzone mienie i zapewnienie ochrony tajemnicy służbowej.

§18
Nauczyciele realizują zadania Ośrodka poprzez:
1. Organizowanie grup ćwiczebnych w sekcjach Ośrodka.
2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach.
3. Zapewnienie uczestnikom wybitnie uzdolnionym możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych.
4. Organizowanie imprez i zawodów sportowych, i zajęć rekreacyjnych.
5. Organizację wypoczynku w okresie wolnym od nauki.
6. Rozwijanie zamiłowania do aktywnego wypoczynku.
7. Współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki.
8. Współpracę ze szkołami i instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze i opiekuńcze oraz środowiskiem lokalnym.

Artykuł 4
Uczestnicy Ośrodka

§ 19
1. Uczestnikami Ośrodka mogą być dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym oraz młodzież.
2. Obecność uczestników stałych zajęć podlega kontroli.
3. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek jest dobrowolne.
4. Do uczestnictwa w zajęciach wymagane jest złożenie „Wniosku Rodzica /Opiekuna o przyjecie kandydata na zajęcia sportowe organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce” zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego.
5. Do kontynuacji zajęć wymagane jest złożenie „Deklaracji Rodzica /Opiekuna o kontynuacji zajęć sportowych organizowanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce” zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego.
6. O przyjęciu uczestnika na zajęcia decyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.
7. W zaawansowanych grupach ćwiczebnych startujących wskazane są regularne badania lekarskie.
8. O udziale osób pełnoletnich w zajęciach decyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora.
9. skreślony.

§ 20
Uczestnik zajęć organizowanych przez Ośrodek ma prawo do:
1) opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją, przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz innymi przejawami patologii społecznej,
2) poszanowanie godności osobistej,
3) respektowanie praw dziecka,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny swoich postępów,
6) korzystania ze sprzętu sportowego Ośrodka,
7) zrezygnować z zajęć w każdym czasie i zgłosić ten fakt nauczycielowi, natomiast, jeśli nieobecność uczestnika zajęć trwa powyżej 2 miesięcy bez podania przyczyny uczestnik zajęć zostaje skreślony.

§ 21
1. W zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki Ośrodek zapewnia:
1) wszechstronną pomoc w zakresie zwalczania zjawisk patologicznych;
2) propagowanie wiedzy o szkodliwości współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych;
3) pomoc psychologiczno- pedagogiczną.
4) opiekę i bezpieczeństwo podczas zajęć. Uczestnicy w czasie trwania tych zajęć przebywają pod stałą nauczyciela.
2. Opracowane są regulaminy korzystania z pomieszczeń, sal gimnastycznych, w których prowadzone są zajęcia.

§ 22
1. Każdy uczestnik zajęć organizowanych przez Ośrodek ma obowiązek:
1) dbać o dobre imię Ośrodka;
2) dążyć do realizacji celów określonych wspólnie z nauczycielem;
3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników Ośrodka;
5) dbać o własne zdrowie i sprawność fizyczną oraz higienę osobistą;
6) dbać o wspólne dobro Ośrodka i porządek w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia.
2. Do obowiązków uczestnika w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych należy:
1) zachowanie porządku i właściwej dyscypliny na zajęciach;
2) zachowanie pełnej kultury wypowiedzi;
3) nieprzeszkadzanie innym uczestnikom w zajęciach;
4) stosowanie się do uwag i poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia;
3. Do obowiązków uczestnika w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach należy:
1) ustne wyjaśnienie przyczyn nieobecności na zajęciach;
2) przedkładanie nauczycielowi usprawiedliwień sporządzonych przez rodziców.
4. Do obowiązków uczestnika w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć należy:
1) całkowity zakaz korzystania z tych urządzeń podczas zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 6;
2) całkowity zakaz nagrywania i rozpowszechniania nagrań dotyczących uczestników, nauczycieli i innych pracowników Ośrodka, przebiegu zajęć oraz innych związanych z organizacją zajęć, z zastrzeżeniem ust. 6;
5. Do obowiązków uczestnika w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Ośrodka oraz pozostałych uczestników należy:
1) kulturalne zachowanie i odnoszenie się;
2) szanowanie ich racji i poglądów.
6. Uczestnicy mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela lub Dyrektora takich jak:
1) wyszukiwania informacji potrzebnych podczas zajęć, na prośbę lub za zgodą nauczyciela;
2) osobistych związanych z koniecznością skontaktowania się z rodzicami.

§ 23
Za systematyczne uczestnictwo w zajęciach, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia sportowe uczestnik może otrzymać wyróżnienie i nagrody:
1) pochwałę nauczyciela wobec grupy;
2) pochwałę Dyrektora wobec rodziców;
3) nagrodę rzeczową.

§ 24
Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów Ośrodka uczestnik może być ukarany:
1) upomnieniem nauczyciela;
2) skreślony;
3) nagana Dyrektora Ośrodka;
4) wykluczeniem uczestnika z zajęć (za nagminne łamanie obowiązków uczestnika oraz gdy zagraża bezpieczeństwu innych uczestników, demoralizuje uczestników).

§ 25
1. Dyrektor Ośrodka powiadamia rodziców o zastosowaniu kary w przypadku nagany Dyrektora lub wykluczenia uczestnika z zajęć.
2. Uczestnik, jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary, do Dyrektora, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.
3. Tryby odwoławcze od kar nałożonych na uczestnika zajęć:
1) uczestnik zajęć może odwołać się od upomnienia nauczyciela do Dyrektora Ośrodka w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji, odwołanie Dyrektor rozpatruje w terminie 7 dni;
2) skreślony;
3) rodzice mają prawo odwołać się pisemnie od nagany Dyrektora w terminie 7 dni od zaistniałej sytuacji, odwołanie Dyrektor rozpatruje w terminie 7 dni, od decyzji Dyrektora, rodzice mają prawo odwołać się do organu nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji Dyrektora;
4) o wykluczeniu z zajęć decyduje Dyrektor, po obowiązkowym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w tym wysłuchaniu uczestnika i jego rodziców. Od decyzji Dyrektora rodzice mają prawo odwołania się do organu nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi.
4. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:
1) złożenie skargi przez dziecko, rodziców dziecka może odbywać się w formie pisemnej lub ustnej, skierowanej do nauczyciela lub Dyrektora;
2) niezwłocznie po przyjęciu skargi nauczyciel jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Dyrektorowi;
3) Dyrektor niezwłocznie, zgodnie z przepisami prawa, podejmuje czynności wyjaśniające;
4) rodzic dziecka ma także prawo do złożenia skargi w formie pisemnej lub ustnej, do organu nadzoru pedagogicznego.

Artykuł 5
Zarządzanie i kierowanie Ośrodkiem

§ 26
Organami Ośrodka są:
1. Dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.

§ 27
1. Pracami Ośrodka kieruje Dyrektor przy udziale Rady Pedagogicznej z zachowaniem jej uprawnień wynikających z przepisów prawa.
2. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.
3. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy Prawa oświatowego.
4. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością Ośrodka oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczestnikami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek;
7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) stwarza warunki do działania w Ośrodku: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności tych, których celem statutowym jest działalność sportowa, wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej Ośrodka;
9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka.
6. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Ośrodka;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczestników;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek.
7. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
8. W przypadku, gdy Dyrektorem jest osoba niebędąca nauczycielem sprawowanie nadzoru pedagogicznego realizuje Wicedyrektor.
9. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Rada Pedagogiczną i rodzicami.
10. W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka go Wicedyrektor lub inny nauczyciel Ośrodka wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 29
1. Do samodzielnego występowania i podejmowania zobowiązań w imieniu Ośrodka uprawniony jest Dyrektor, jego zastępcy oraz pełnomocnicy Dyrektora Ośrodka działając w granicach uprawnień.
2. Pełnomocników ustanawia i odwołuje Dyrektor w formie pisemnej.

§ 30
1. W Ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Ośrodku w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności te, których celem statutowym jest działalność sportowa, wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka.
4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczestników lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planu pracy Ośrodka;
2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka;
3) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Ośrodkiem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Ośrodka;
4) uchwalanie regulaminu swojej działalności.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Ośródka, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Ośrodka;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
8. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora.
9. Zestaw wszystkich kompetencji i uprawnień Rady Pedagogicznej opracowuje Dyrektor.
10. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.
13. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

§ 31
1. W Ośrodku działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców”, która reprezentuje ogół rodziców uczestników Ośrodka.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczestników Ośrodka.
2. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego uczestnika reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Ośrodka.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo profilaktycznego Ośrodka:
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Ośrodka;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora
5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Ośrodka, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.
7. Regulamin, o którym mowa w ust. 6 określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 32
1. Dyrektor jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i konfliktów pomiędzy organami Ośrodka powołując zespół mediacyjny w składzie: Dyrektor i przedstawiciele wszystkich stron konfliktu, który ma rozwiązać problem.
2. Przy nie rozstrzygnięciu mediacyjnym decyzje podejmuje Dyrektor.
3. Strony konfliktu mają prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do organu wyższego rzędu zgodnie z trybem postępowania administracyjnego.
4. W przypadku gdy stroną konfliktu jest Dyrektor sprawa przekazywana jest do organu wyższego zgodnie z trybem postępowania administracyjnego.

Artykuł 6
Sposoby finansowania działalności Ośrodka

§ 33
1. Podstawowym źródłem finansowania jest dotacja budżetowa.
2. Zasady prowadzenia przez Ośrodek gospodarki finansowej i materiałowej okre¬śla¬ją odrębne przepisy.

Artykuł 7
Postanowienia końcowe

§ 34
1. Ośrodek może posiadać własne obiekty sportowe i turystyczne lub obiekty wynajęte o właściwych warunkach sanitarno-higienicznych.
2. Ośrodek może ubiegać się o nadanie imienia.
3. Ośrodek może posiadać własny sztandar, gołdo oraz ceremoniał.
4. Ośrodek może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecone przez organ prowadzący.
5. Ośrodek może posiadać własny zastrzeżony znak firmowy.
6. Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35
W ramach współpracy Ośrodek wspierają:
1) jednostki objęte systemem oświaty: szkoły, przedszkola, placówki oświatowo - wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, inne;
2) organy administracji samorządowej na terenie Powiatu Wielickiego;
3) stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej w szczególności Międzyszkolny Klub Sportowym przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce;
4) osoby prawne, organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania;
5) instytucje i spółki prowadzące działalność sportową;
6) wszystkie struktury organizacyjne Szkolnego Związku Sportowego;

§ 36
1. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz wydane na jej podstawie akty prawne.
3. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu.

§ 37
1. Niniejszy statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce. Opracowany ujednolicony tekst statutu z dnia 30.11.2017 r.
2. Historia zmian: ze zmianami w dniu 27.08.2009 r. ze zmianami w dniu 10.02.2010 r. i zmianami podstawy prawnej z dnia 29.04.2013 r., ze zmianami w dniu 15.09.2015 r., ze zmianami z dnia 27.04.2016 r. ze zmianami z dnia 26 stycznia 2017 r. ze zmianami z dnia 8 listopada 2017 r.Opublikował: Katarzyna Jędral
Publikacja dnia: 24.10.2018
Podpisał: Katarzyna Jędral
Dokument z dnia: 14.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 355