REKRUTACJA

2016-05-05

Postępowanie rekrutacyjne

na zajęcia rozwijające  uzdolnienia i zainteresowania organizowane

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce

Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce jest prowadzone  na podstawie  przepisów  Rozdziału 6 „Przyjmowanie  do publicznych przedszkoli, publicznych  form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017,poz.59 ze zmianami) a w szczególności na podstawie art. 144 tejże ustawy.

1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – zwane w dalszej treści ustawą;
2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce – zwany w dalszej treści MOS;
3. Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – zwany w dalszej treści Dyrektor.

Rozdział I
Ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się na zajęcia sportowe organizowane przez MOS po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego odpowiednio na wolne miejsca w poszczególnych sekcjach sportowych.
3. Wzór wniosku i deklaracji kontynuacji na zajęcia sportowe dostępny jest w biurze Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i na stronie internetowej www.moswieliczka.pl4. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzone systemem informatycznym.
5. Na zajęcia w pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Powiatu Wielickiego.
6. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia mogą zostać przeprowadzone badania sprawnościowe na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.  W takim przypadku na zajęcia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawnościowy.

Rozdział II
Etapy rekrutacji

1. W pierwszym etapie rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc  na zajęcia  brane są pod uwagę kryteria ustawowe zgodnie z art.131 ustawy:
1)   wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty;
2)   niepełnosprawność kandydata– 2 punkty;
3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata– 2 punkty;
4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydatów– 2 punkty;
5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydatów– 2 punkty;
6)   samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie– 2 punkty;
7)   objecie kandydata pieczą zastępczą– 2 punkty.
2. W pierwszym etapie  postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym przez Dyrektora,  rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat  jest zobowiązany dołączyć do wniosku  dokumenty potwierdzające  spełnienie ustawowych kryteriów określonych w art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy.
3. Dokumenty  określone w art. 150. ust. 2 pkt. 1  ppkt. b-d ustawy składane są w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna lub pełnoletniego kandydata – art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym są brane pod uwagę kryteria określone przez Powiat Wielicki.  Kryteria te uwzględniają zapewnienie jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych a także ustalone dokumenty.
5. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym i drugim etapie, jeśli nadal są wolne miejsca na zajęcia, mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Wielickiego.
6. Rodzice/opiekunowie lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący udział w zajęciach składają odpowiednio deklaracje o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach  w terminie ustalonym w harmonogramie.
7. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nadal są wolne miejsca na zajęcia Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według  takich samych zasad  jak rekrutacja ją poprzedzająca.
8. Po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca przyjmowani są  kandydaci według kolejności zgłoszeń podczas całego roku  bez stosowania  postępowania rekrutacyjnego. Decyzje o przyjęciu podejmuje Dyrektor.

Rozdział III
Postępowanie rekrutacyjne

1. Podstępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, która zawiera imię i nazwisko oraz  informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu;
2)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, która zawiera imię i nazwisko kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informacje o liczbie wolnych miejsc;
3)  przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej lub badania uzdolnień kierunkowych o których mowa w art.144 ust.2 ustawy;
4)  Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
3. Szczegółowe zasady  działania  komisji rekrutacyjne  określa rozporządzenie  Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. poz. 610).
4.  Przewodniczący  komisji rekrutacyjnej  może żądać dokumentów potwierdzających  okoliczności zawarte w oświadczeniach o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy.
5. Oświadczenia o których mowa w art. 150 ust.2 składane są pod rygorem odpowiedzialności  karnej za składanie  fałszywych oświadczeń. Składajmy jest zobowiązany do  zawarcia klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  jest to pouczenie  o odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych oświadczeń.
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, w terminach ustalonych w harmonogramie.
7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
8.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, która zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
9.  Listy, o których mowa w pkt. 2 ust. 1),2) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie, które zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Rozdział  IV
Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt.3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział V
Dane osobowe kandydatów i dokumentacja postępowania rekrutacyjnego

1. Dane osobowe kandydatów gromadzone są w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza na zajęcia.
2. Dane osobowe kandydatów nie przyjętych zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  i postępowanie sądowe nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce wprowadza Dyrektor zarządzeniem, po ustaleniach  z Radą Pedagogiczną.
2. Dokumentację wymaganą do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego określają załączniki do zarządzenia Dyrektora i kryteria Powiatu Wielickiego.
3. Zmiany w prowadzone w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce wprowadzone zarządzeniem Dyrektora wymagają formy pisemnej w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną  i Powiatem Wielickim.

Rozdział VII
Terminy postępowania rekrutacyjnego

1. Przyjmowanie deklaracji Rodziców kandydata lub pełnoletnich kandydatów o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach                            w następnym roku szkolnym. od 4 maja do 31 maja
2. Przyjmowanie wniosków od Rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego o przyjecie na zajęcia wraz z dokumentami. od  10 czerwca do 30 czerwca
3. Umieszczenie listy kandydatów zakwalifikowanych                          i kandydatów niezakwalifikowanych. od 1 lipca do 4 lipca
4. Przyjmowanie wniosków o przyjecie na zajęcia w II etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami. od 5 lipca do  20 sierpnia
5. Umieszczenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, oraz informacji o liczbie wolnych miejsc. od 21  sierpnia do 25 sierpnia
6. Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego. od 26 sierpnia do 30 sierpnia
7. Umieszczenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po postępowaniu uzupełniającym. do 31 sierpnia

Wniosek o przyjęcie – Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Deklaracja kontynuacji – Załącznik nr 3 do Zarządzenia