REKRUTACJA

2016-05-05


Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce

Podstawa prawna:
1)    Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami).
2)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz. U.  poz. 1942).

Rozdział I
Ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się na zajęcia sportowe organizowane przez MOS Wieliczka po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 3. Wzór wniosku o przyjecie kandydata na zajęcia sportowe i deklaracji kontynuacji  zajęć dostępny jest w biurze Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i na stronie internetowej www.moswieliczka.pl
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełniania przez kandydata warunków, o których mowa w ustawie o systemie oświaty art. 20 t ust. 2-10.
 5. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzone systemem informatycznym.
 6. Na zajęcia przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Powiatu Wielickiego.
 7. Dla kandydatów ubiegających się o przyjecie na zajęcia mogą zostać przeprowadzone badania sprawnościowe na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.  W takim przypadku na zajęcia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawnościowy.

Rozdział II
Etapy rekrutacji

1. W pierwszym etapie rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc  na zajęcia  brane są pod uwagę łącznie kryteria:
1)    wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty;
2)    niepełnosprawność kandydata– 2 punkty;
3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata– 2 punkty;
4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydatów– 2 punkty;
5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydatów– 2 punkty;
6)    samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie– 2 punkty;
7)    objecie kandydata pieczą zastępczą– 2 punkty.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym są brane pod uwagę kryteria określone przez Powiat Wielicki.  Kryteria te uwzględniają zapewnienie jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych a także dokumenty.
3. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym i drugim etapie, jeśli nadal są wolne miejsca na zajęcia, mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Wielickiego.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się odpowiednio na wolne miejsca na dane zajęcia. Rodzice lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący udział w zajęciach składają odpowiednio deklaracje o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach.
5. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nadal są wolne miejsca na zajęcia Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
6. Po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca przyjmowani są  kandydaci według kolejności zgłoszeń podczas całego roku  bez stosowania  postępowania rekrutacyjnego. Decyzje o przyjęciu podejmuje Dyrektor.

Rozdział III
Postępowanie rekrutacyjne

1. Podstępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, która zawiera imię i nazwisko oraz  informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu;
2) Ustalenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, która zawiera imię i nazwisko kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informacje o liczbie wolnych miejsc.
3) Przeprowadzenie sprawdzianu prób sprawności fizycznej.
4) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
3. Listy, o których mowa w punkcie 2 ust. 1), 2) umieszczane są widocznym miejscu i zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Rozdział  IV
Tryb odwoławczy

1. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadniania  odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie, które zawiera uzasadnienie przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem .
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni  może wnieść  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  o odmowie przyjęcia  kandydata na zajęcia.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w punkcie 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział V
Dane osobowe kandydatów
i dokumentacja postępowania rekrutacyjnego.

 1. Dane osobowe kandydatów gromadzone są w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza na zajęcia.
 2. Dane osobowe kandydatów nie przyjętych zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  i postępowanie sądowe nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce wprowadza Dyrektor zarządzeniem, po ustaleniach z Radą Pedagogiczną.
 2. Dokumentację wymaganą do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego określają załączniki do zarządzenia Dyrektora i kryteria Powiatu Wielickiego.
 3. Zmiany w prowadzone w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce wprowadzone zarządzeniem Dyrektora wymagają formy pisemnej w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną  i Powiatem Wielickim.

Rozdział VII
Terminy postępowania rekrutacyjnego

1. Przyjmowanie deklaracji Rodziców kandydata lub pełnoletnich kandydatów o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach w następnym roku szkolnym. od 4 maja do 31 maja
2. Przyjmowanie wniosków od Rodziców kandydata lub kandydata pełnoletniego o przyjecie na zajęcia wraz z dokumentami. od  10 czerwca do 30 czerwca
3. Umieszczenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. od 1 lipca do 4 lipca
4. Przyjmowanie wniosków o przyjecie na zajęcia w II etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami. od 5 lipca do  20 sierpnia
5. Umieszczenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, oraz informacji o liczbie wolnych miejsc. od 21  sierpnia do 25 sierpnia
6. Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego. od 26 sierpnia do 30 sierpnia
7. Umieszczenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po postępowaniu uzupełniającym. do 31 sierpnia

wniosek kontynuacja 2018

wniosek o przyjęcie 2018

Klauzula informacyjna RODO