DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności cyfrowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, zwany dalej placówką, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce: http://moswieliczka.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-14

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2023-03.24.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • na stronie brakuje alternatywnych opisów zdjęć.
  • w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.

Strona internetowa jest w trakcie częściowego dostosowywania do zapisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie

  • możliwość zwiększenia lub zmniejszenia czcionki na stronie.
  • możliwość podwyższenia kontrastu
  • skala szarości
  • negatyw
  • podświetlenie tła
  • podkreślenie linków
  • czytelna czcionka

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Jędral e-mail: sekretariat@moswieliczka.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wszystkie sprawy dotyczące działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  można załatwić poprzez:

– złożenie pisma na adres: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce ul. Marii Konopnickiej 13/5, 32-020 Wieliczka,

– wysłanie e-maila na adres: sekretariat@moswieliczka.pl,

– skontaktować się telefonicznie  na numer 12 288 19 29,

– skontaktować się osobiście w siedzibie biura  w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00,

– elektroniczna skrzynka podawcza: MOS_WIELICZKA/SkrytkaESP,

– dla osób ze szczególnymi potrzebami  pracownik schodzi do interesanta w celu załatwienia spraw.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, należy niezwłocznie udzielić informacji o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, należy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy nastąpi odmowa realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce mieści się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej 13/5, w użyczonych pomieszczeniach mieści się biuro.

Wejście oznakowane jest tablicą z pełną nazwą:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce.

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul Konopnickiej. Do wejścia prowadzą chodniki.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście jest zabezpieczone bramami wejściowymi.

Wyodrębniony jest parking dla samochodów w tym miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane na niebiesko – 2 miejsca.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce, ul. M. Konopnickiej 13/5, można dojechać autobusem linii nr 204, 244, 301, 304. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 450 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Wieliczce znajduje się na stronie
https://rozklady.mpk.krakow.pl/

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Wieliczce. przy wykorzystaniu nw. środków wspierających komunikowanie się:
e-mail: sekretariat@moswieliczka.pl, tel./faks: 12 288 19 29.

Osoby uprawnione – klienci Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce w celu załatwienia sprawy w placówce mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w placówce, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, podając datę oraz godzinę wizyty oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia zapewnimy pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

 

Zakres działalności MOS

Zasady funkcjonowania organizacja placówki

Skip to content