Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów

na zajęcia sportowe organizowane dla dzieci i młodzieży

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce

1. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów na zajęcia sportowe organizowane dla dzieci i młodzieży w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce jest prowadzone  na podstawie  przepisów  Rozdziału 6 „Przyjmowanie  do publicznych przedszkoli, publicznych  form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a w szczególności na podstawie art. 144 tejże ustawy a także rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania  uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431 z późn. zm. ).

 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2) MOS –  należy przez to rozumieć Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce;

3) Dyrektor – należy przez to rozumieć  Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce.

 

Rozdział I

Ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego

  1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się na zajęcia sportowe organizowane przez MOS po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
  2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego odpowiednio na wolne miejsca w poszczególnych sekcjach sportowych.
  3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzone systemem informatycznym.
  4. Na zajęcia w pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Powiatu Wielickiego.
  5. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia sportowe mogą zostać przeprowadzone badania sprawnościowe na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawnościowy.
  6. „Deklaracja Rodzica/Opiekuna o kontynuowaniu zajęć sportowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce” wypełniana jest przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata. Druk deklaracji  dostępny w biurze MOS lub na stronie moswieliczka.pl .
  7. „Wniosek Rodzica/Opiekuna o przyjęcie kandydata na zajęcia sportowe organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wieliczce”. Wniosek wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata dostępny jest w biurze MOS lub na stronie moswieliczka.pl .

Rozdział II

Etapy rekrutacji

1. W pierwszym etapie rekrutacji, w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia  brane są pod uwagę kryteria ustawowe zgodnie z art.131 ustawy:

1)wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty;

2)niepełnosprawność kandydata– 2 punkty;

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata– 2 punkty;

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydatów– 2 punkty;

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydatów– 2 punkty;

6)samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie– 2 punkty;

7)objecie kandydata pieczą zastępczą– 2 punkty.

2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym przez Dyrektora, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające  spełnienie ustawowych kryteriów określonych w art. 150 ust. 2 pkt. 1 ustawy. 

3. Dokumenty określone w art. 150. ust. 2 pkt. 1 ppkt. b-d ustawy składane są w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna lub pełnoletniego kandydata – art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym są brane pod uwagę kryteria określone przez Powiat Wielicki. Kryteria te uwzględniają zapewnienie jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, a także ustalone dokumenty.

5. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym i drugim etapie, jeśli nadal są wolne miejsca na zajęcia, mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Wielickiego.

6. Rodzice/opiekunowie lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący udział w zajęciach składają odpowiednio deklaracje o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach w terminie ustalonym w harmonogramie.

7. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nadal są wolne miejsca na zajęcia Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych zasad jak rekrutacja ją poprzedzająca.

8. Po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca przyjmowani są kandydaci według kolejności zgłoszeń podczas całego roku bez stosowania postępowania rekrutacyjnego. Decyzje o przyjęciu podejmuje Dyrektor.

Rozdział III

Postępowanie rekrutacyjne

1. Podstępowanie rekrutacyjne lub uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. Zadania komisji rekrutacyjnej szczegółowo określa 157 ustawy.

3. Skład komisji rekrutacyjnej  przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniającej  oraz  jej zadania i  czynności określa szczegółowo  rozporządzenie  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie  przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431 ze zm.).

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej  może żądać dokumentów potwierdzających  okoliczności zawarte w oświadczeniach o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy.

 5. Oświadczenia o których mowa w art. 150 ust.2 ustawy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest zobowiązany do  zawarcia klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  jest to pouczenie  o odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych oświadczeń. 

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego lub postepowania uzupełniającego o których mowa w art.158 ustawy podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, w terminach ustalonych w harmonogramie.

7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego lub postepowania uzupełniającego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

8. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, która zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

9. Listy, o których mowa w pkt. 2 ust. 1), 2) podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie, które zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Rozdział  IV

Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt.3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział V

Dane osobowe kandydatów i dokumentacja postępowania rekrutacyjnego

1. Dane osobowe kandydatów gromadzone są w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza na zajęcia.

2. Dane osobowe kandydatów nie przyjętych zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w MOS po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie sądowe nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane w MOS w Wieliczce wprowadza Dyrektor zarządzeniem, po ustaleniach z Radą Pedagogiczną.

2. Zmiany wprowadzone w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia organizowane w MOS wymagają formy pisemnej w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i Powiatem Wielickim.

Rozdział VII

Terminy postępowania rekrutacyjnego


Wniosek o przyjecie 2024

Wniosek o kontynuacje 2024

Skip to content