Procedury funkcjonowania MOS w czasie epidemii od dnia 1 wrzesnia 2020 roku

 

Procedury  funkcjonowania

Międzyszkolnego Ośrodka  Sportowego w Wieliczce

w czasie epidemii od dnia 1 września 2020 roku

I. Organizacja zajęć.

1.  Na zajęcia sportowe organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy może uczęszczać uczestnik zajęć bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy  nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach  domowych lub w izolacji.

2. Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani  na zajęcia i odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych. W drodze  na zajęcia i z zajęć opiekunowie  i uczestnicy zajęć przestrzegają  aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu na miejsce zajęć należy stosować się do obowiązku dezynfekowania  rąk  i  przestrzegać  w tym zakresie instrukcji  obowiązujących w danym obiekcie.

4.Opiekunowie uczestników zajęć mogą wchodzić do wspólnej przestrzeni zachowując zasady:

1) 1 opiekun  z dzieckiem/dziećmi,

2) dystans od kolejnego opiekuna  z dzieckiem/dziećmi 1,5 m,

3) opiekunowie  powinni przestrzegać  przepisów  prawa związanych  z bezpieczeństwem zdrowotnym  m.in.  stosować środki ochronne: ochrona nosa i ust, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk.

5.  W miarę możliwości należy ograniczyć  przebywanie osób z zewnątrz do minimum i stosowanie  środków ochronnych: ochrona nosa i ust, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk. Tylko osoby  bez objawów chorobowych  sugerujących  infekcję dróg oddechowych i tylko w wyznaczonych obszarach.

6. Komunikacja z  opiekunami uczestników zajęć  rekomendowana jest przez kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

7. Rekomenduje się  posiadanie  termometru bezdotykowego i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku termometru  innego niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

8. Jeżeli  nauczyciel zaobserwuje  u uczestnika  zajęć objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować  uczestnika zajęć w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu zapewniając  min. 2 m odległości od innych osób  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania uczestnika zajęć – rekomendowany jest  własny środek transportu.

9. Obowiązują ogólne zasady higieny:  częste mycie rąk, ochrona  podczas  kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

10. Przybory do ćwiczeń piłki, obręcze, skakanki itp. wykorzystywane podczas zajęć  należy czyścić i dezynfekować.

11. W sali gimnastycznej  używany sprzęt sportowy  powinien być   po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości  po każdych zajęciach.

12. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

13. Zaleca się z korzystania z obiektów sportowych na świeżym powietrzu.

14. Podczas realizacji zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu  należy ograniczyć  ćwiczenia i gry kontaktowe.

15. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania  z szatni, jeśli jest taka możliwość  udostępnić uczestnikom co drugi boks, dezynfekować ręce przy wejściu do szatni.

16. W pomieszczeniach  sanitarnohigienicznych należy  przestrzegać prawidłowego mycia rąk. Maseczki  zużyte i rękawiczki   należy umieszczać  w pojemnikach przeznaczonych do ich wyrzucania.

17.   Przy organizacji zajęć  sportowych korzystamy z  wytycznych dla obiektów sportowych: https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i -odpowiedzi.§

18. Przy organizacji zajęć poza obiektem szkoły  z korzystania z obiektów sportowych poza szkołą według zasad: https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap—pytania-i -odpowiedzi.

19. Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć po zapoznaniu  się z treścią  niniejszych procedur składają,  oświadczenie – załącznik nr 1 i dostarczają  nauczycielowi prowadzącemu grupę.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Należy znać numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczestników zajęć, wchodzące dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

3.Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczestnicy zajęć, szczególnie po przyjściu, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy przestrzegać zasady prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk  dezynfekować  ręce zgodnie z instrukcją.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.

1. W przypadku  wystąpienia niepokojących  objawów choroby zakaźnej , objawów  infekcji dróg oddechowych   u pracownika  należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować  o tym że pracownicy mogą  być zakażeni korono wirusem.

2. Obszar, w którym poruszała się osoba z infekcją dróg oddechowych  bezzwłocznie należy  poddać gruntownemu sprzątaniu  oraz zdezynfekować  powierzchnie dotykowe: klamki, poręcze, uchwyty itp. oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

3. W przypadku  potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2  należy stosować się  do zaleceń  państwowego powiatowego  inspektora sanitarnego. Rekomenduje  się listy osób  przebywających w tym samym czasie  w części/częściach  podmiotu, w którym przebywała osoba  podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego  dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

4. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Powyższe procedury opracowane zostały w związku z:

Wytyczne dla szkół i placówek – GIS, MEN, MZ

Bieżące informację będą  w specjalnej zakładce na stronie internetowej MEN „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”. Znajdą tam Państwo informacje pomocne w  przygotowaniu i zaplanowaniu pracy w nadchodzącym roku szkolnym.

Wskazane jest śledzenie bieżących informacji i ich stosowanie  w celu zmniejszenia ryzyka  zakażenia.

Załącznik nr 1 do Procedury  funkcjonowania

Międzyszkolnego Ośrodka  Sportowego w Wieliczce

w czasie epidemii od dnia 1 września 2020 roku

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości i stosowania treść  obowiązujących Procedur  funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka  Sportowego w Wieliczce w czasie epidemii od dnia 1 września 2020 roku, dla uczestników zajęć sportowych i zobowiązuję się do ich przestrzegania, w celu zmniejszenia ryzyka  zakażenia SARS-CoV-2. Procedury dostępne na stronie internetowej moswieliczka.pl

Oświadczam jednocześnie, że będę śledziła/śledził  informację w specjalnej zakładce na stronie internetowej MEN „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej” i na stronie internetowej moswieliczka.pl.

……………………………………….                                    ……………………………………

(data, podpis przyjmującego oświadczenie-nauczyciel)     (podpisy rodziców/opiekunów)

Skip to content